ગુનો કુવૈત માં અને દંડ ભારતીય રૂપિયામાં

જો તમે કુવૈત માં કોઈ ગુનો કરતા પકડાય જાવ તો તમેને કુવૈત ના કાયદા પ્રમાણે ભારતીય રૂપિયા માં દંડ ચૂકવવો  પડી શકે છે.

Kuwait Law

 

આડઅસર:   ભારતીય  રૂપિયો  ( Gulf  Rupee ) સન ૧૯૬૦ સુધી કુવૈત નું સત્તાવાર ચલન હતું.

Advertisements
ગુનો કુવૈત માં અને દંડ ભારતીય રૂપિયામાં