વિચારોનો અચાર-૫

જ્યાર સુધી ઇતિહાસકારો સિંહ ના હશે ત્યાર સુધી શિકારમાં યશ ગાથા શિકારી ની જ થશે.

…………………………………………………………………………………………………..આફ્રિકન કેહવત

Advertisements
ક્વોટ