નવાજૂની-9 લાઈટ ગઈ


“લાઈટ ગઈ”  ચાલીસ  મિનીટ પછી પાછી આવી ગઈ.

૭ વર્ષ પછી ઘટના ઘટાઈ  ગઈ

પરણે બંધ થયેલાને* શરૂ કરાવતી ગઈ.

તા.ક: આ કોઈ કવિતા નથી.

* server

Advertisements
નવાજૂની-9 લાઈટ ગઈ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s