વિચારોનો અચાર-૩ ખરાબ નેતા


ખરાબ નેતા એવા સારા નાગરિકો દ્વારા ચૂંટાઈ આવે છે જે મતાધિકારનો ઉપયોગ નથી કરતા.

સ્ત્રોત: Whatsapp

Advertisements
વિચારોનો અચાર-૩ ખરાબ નેતા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s