ગુનો કુવૈત માં અને દંડ ભારતીય રૂપિયામાં


જો તમે કુવૈત માં કોઈ ગુનો કરતા પકડાય જાવ તો તમેને કુવૈત ના કાયદા પ્રમાણે ભારતીય રૂપિયા માં દંડ ચૂકવવો  પડી શકે છે.

Kuwait Law

 

આડઅસર:   ભારતીય  રૂપિયો  ( Gulf  Rupee ) સન ૧૯૬૦ સુધી કુવૈત નું સત્તાવાર ચલન હતું.

Advertisements
ગુનો કુવૈત માં અને દંડ ભારતીય રૂપિયામાં

One thought on “ગુનો કુવૈત માં અને દંડ ભારતીય રૂપિયામાં

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s