વિચાર નો અચાર


એક વાર મદદ ના કરો તો .. પહેલા ભલે ગમે તેટલી વાર  મદદ કરી હોય તો પણ તેની  ઉપર પાણી ફરી જાય છે.

સ્રોત: ફેસબુક

Advertisements
ક્વોટ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s