તમે વિચાર્યું છે આવું Desktop Wallpaper


એક સર્જનાત્મક desktop wallpaper,  જેમાં My computer, recycle bin અને folder  પોતાના ખરી જગ્યા એ set કાર્ય છે,

some_of_the_greatest_ideas_ever_640_12

સૌજન્ય : E-Mail

સર્જક : અજ્ઞાત

Advertisements
તમે વિચાર્યું છે આવું Desktop Wallpaper

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s