આજે મન પટ પર બે શબ્દો છવાયેલો રહેશે: Jobs & Job


સ્ટીવ જોબ્સના  મૃત્યુના ખૂબજ  iદુ:ખ્ થયુ.
Advertisements
આજે મન પટ પર બે શબ્દો છવાયેલો રહેશે: Jobs & Job

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s